MarhamPrtal

MarhamLife

منشور حقوق بیمار مرهم

منشور حقوق بیماران موسسه ملی مرهم

مَن احیاها فَکانما احَیا النّاس جَمیعاً

هر کس جان احدی را نجات دهد، مانند آن است که جان همه انسان­ها را نجات داده است ...

 (آیه ۳۲، سوره مبارکه مائده، قرآن کریم)


۱- دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است

ارائه خدمات سلامت باید:

    ۱-۱- شایسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد.

    ۱-۲- بر پایه صداقت، انصاف، ادب و همراه با مهربانی باشد.

    ۱-۳- فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد.

    ۱-۴- بر اساس دانش روز باشد.

    ۱-۵- مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد.

    ۱-۶- در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران باشد.

    ۱-۷- مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد.

    ۱-۸- به همراه تأمین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت های غیر ضروری باشد.

    ۱-۹- توجه ویژه ای به حقوق گروه های آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد.

    ۱-۱۰- در سریع­ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد.

    ۱-۱۱- با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد.


۲- اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

    ۲-۱- محتوای اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد:

        ۲-۱-۱- مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش

        ۲-۱-۲- ضوابط و هزینه­های قابل پیش­بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش

        ۲-۱-۳- نام، مسئولیت و رتبه حرفه ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و ارتباط حرفه ای آنها با یکدیگر

        ۲-۱-۴- روش های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن، تشخیص بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه اطلاعات تأثیر گذار در روند تصمیم­گیری بیمار

        ۲-۱-۵- نحوه دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان و پس از انجام عمل جراحی

        ۲-۱-6- ارائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان 

    ۲-۲- نحوه ارائه اطلاعات باید به صورت ذیل باشد:

        ۲-۲-۱- اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی های فردی وی از جمله زبان، تحصیلات و توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر اینکه تأخیر در شروع درمان به واسطه ارائه اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد و یا بیمار علی رغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود مگر اینکه عدم اطلاع بیمار، وی یا سایرین را در معرض خطر جدید قرار دهد.

        ۲-۲-۲- بیمار می­تواند به کلیه اطلاعات ثبت شده در پرونده بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.


۳-حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

    ۳-۱- محدوده انتخاب و تصمیم گیری درباره موارد ذیل می باشد:

        ۳-۱-۱- انتخاب پزشک معالج و ارائه کننده خدمات سلامت در چارچوب ضوابط

        ۳-۱-۲- انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور

 ۳-۲- شرایط انتخاب و تصمیم گیری شامل موارد ذیل می باشد:

        ۳-۲-۱- انتخاب و تصمیم گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه، مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع    باشد.

        ۳-۲-۲-  پس از ارائه اطلاعات، زمان لازم  و کافی به بیمار جهت تصمیم گیری و انتخاب داده شود.


۴- ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد.

۴-۱- رعایت اصل رازداری راجع به کلیه اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است.

۴-۲- در کلیه مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود. ضروری است بدین منظور کلیه امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد.

۴-۳- فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند می توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

۴-۴- بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد مگر اینکه این امر بر خلاف ضرورت های پزشکی باشد.